Politika privatnosti,
Obaveštenja o reklamaciji i
Obrazac u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača

Poštovani,
S obzirom na našu dugogodišnju saradnju kao i izmenu zakonodavne regulative po pitanju zaštite podataka o ličnosti ovo je savršena prilika da VITARELAX potvrdi svoju posvećenost poštovanju i zaštiti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo u toku naših poslovnih aktivnosti, kao i da Vas upoznamo sa poštovanjem ove Politike privatnosti, odnosno o obradi podataka o ličnosti, sa naše strane.

Ova Politika privatnosti navodi ko je odgovoran za lične podatke koje nam dostavljate, koje lične podatke dobijamo od Vas, način na koji koristimo i obrađujemo takve lične podatke, sa kime možemo da ih podelimo, kao i Vaša prava i izbor koji se odnose na Vaše lične podatke.

Vaša saglasnost za obradu podataka o ličnosti ne stvara bilo kakvu ekonomsku obavezu prema nama. S tim u vezi, ukoliko ste nam tokom dugogodišnje saradnje Vaše podatke već prosledili i svojim potpisom odobrili njihovu obradu, ostavljamo Vam i mogućnost da ranije datu saglasnost povučete (kontaktiranjem korisničkog centra VITARELAX, na email: office@vitarelax.rs ), odnosno da u bilo kom trenutku zatražite brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade podataka.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo o sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane VITARELAX DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Bul. Arsenija Čarnojevića 76, Beograd (u daljem tekstu: “VITARELAX”), podataka o ličnosti lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):
Rukovalac podataka
VITARELAX d.o.o Beograd (Novi Beograd), Bul. Arsenija Čarnojevića 76, Beograd, matični broj 20222271.
Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti
U sklopu implementacije standarda zaštite podataka o ličnosti koje propisuje GDPR, VITARELAX je imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeće adrese:

Email: office@vitarelax.rs
Pošta: Bul. Arsenija Čarnojevića 76, 11070 Novi Beograd

Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju su sledeći
VITARELAX obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe:
1. Osnovni podaci (ime, prezime, jmbg)
2. Kontakt podaci (adresa, broj telefona, e-mail adresa)

Svrha obrade i pravni osnov obrade
VITARELAX podatke o ličnosti obrađuje na osnovu zakona i saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

VITARELAX podatke o ličnosti obrađuje u cilju:
– izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa između VITARELAX i Lica na koje se podaci odnose
– izvršavanja zakonskih obaveza VITARELAX (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim zakonima kojima se uređuje poslovanje privrednih društva)
-ostvarivanje opravdanih interesa VITARELAX ili trećih lica, osim ako nad tim interesima pretežu, interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koje zahteva zaštitu podataka o ličnosti.
– nuđenja i pružanja usluga, informacija i ponuda koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja i proširenja poslovnog odnosa VITARELAX i Lica na koje se podaci odnose, u slučaju postojanja posebne saglasnosti Lica na koje se podaci odnose

Primaoci podataka o ličnosti
VITARELAX ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, dokumentaciju koja se odnosi na lice, kao i podatke o obavezama po ugovorima zaključenim između VITARELAX i Lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi državnim organima, poslodavcima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima (u slučaju obrade od strane PIO Fonda RS ili obrade poslodavaca usled potrebe popunjavanja administrativnih zabrana i slično).

Vitarelax ne iznosi podatke o ličnosti.

Rok čuvanja podataka o ličnosti
VITARELAX će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja, produženja ili unapređenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa sa Licima na koje se podaci odnose, obrađivati u period od 10 godina, osim u slučajevima kada je VITARELAX u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, a na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. U slučaju eventualnog spora lica na koje se podaci odnose i VITARELAX).

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti
Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane VITARELAX.
U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade, odnosno ima pravo da kontaktiranjem korisničkog centra VITARELAX, na email: office@vitarelax.rs u bilo kom trenutku, povuče ranije datu saglasnost.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega/nju odnose.